+36 70 502 9244

Általános Szerződési Feltételek

Kérem, hogy megrendelése véglegesítése előtt figyelmesen olvassa el a jelen dokumentumot, mert megrendelése véglegesítésével Ön kifejezetten elfogadja a jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF teljes tartalmát, amely maradéktalanul az Ön és a Szolgáltató között létrejövő szerződés (a továbbiakban: Szerződés) részét képezi. A Szerződés létrejöttével Ön kijelenti, hogy a jelen ÁSZF-ben foglalt feltételeket megismerte és magára nézve kötelezőnek elfogadta, továbbá a Szolgáltatás igénybe vételéhez szükséges adatai kezeléséhez az ÁSZF-ben valamint az Adatkezelési Tájékoztatóban meghatározott körben hozzájárult.

 

1. Hatály

1.1 Jelen ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan jogügylet és szolgáltatásra, amely a www.csokasiedit.hu weboldalon (a továbbiakban: Weboldal) keresztül, elektronikus úton történik. A Weboldalon történő megrendelést és vásárlást az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (“Elkertv.”) szabályozza. A Weboldalon történő vásárlás elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges, a jelen ÁSZF 9. pontjában meghatározott módon.

1.2 A felek között a szolgáltatás és a szolgáltatással elérhető eredmény (fénykép) megvásárlásával magyar nyelven létrejött Szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül, a Szolgáltató azt iktatja, és annak létrejöttét követő 5 évig őrzi. Szolgáltató a szerződéskötésről a Megrendelő által a megrendelés során megadott e-mail címre visszajelzést küld, amelyet Megrendelő kifejezetten elfogad és elismer a szerződéskötés visszaigazolásaként.

1.3 A Szerződés a fotózás helyszínén kerül sor, amelyre a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet szabályai irányadóak.

1.4 Megrendelő, önkéntesen megadja Szolgáltató részére a szerződéskötéshez szükséges adatait (teljes név, állandó lakcím, édesanyja neve, születési hely és idő), amelyeket a Szolgáltató a jelen ÁSZF-ben meghatározott körben és a közzétett Adatvédelmi Tájékoztatóban foglaltak szerint kezel.

1.5 A Szolgáltatónak nincs a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódexe. A Szolgáltató semmilyen magatartási kódex rendelkezéseinek nem veti alá magát.

 

2. Szerződés nyelve

2.1 A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó szerződések nyelve a magyar nyelv.

 

3. A szolgáltatás (Fotózás) szolgáltatója

3.1. Bartháné Csókási Edit egyéni vállalkozó (Született: Fehérgyarmat, 1983.07.07., Anyja neve: Hegedüs Edit Mária, lakcíme: 4948 Milota, Vörösmarty utca 13., székhelye: 2085 Pilisvörösvár, Piliscsabai utca 39..; adószám: 58858943-1-33 ; e-mail: info@csokasiedit.hu (továbbiakban: Szolgáltató)).

 

4. A  szolgáltatás igénybevevői

4.1.A szolgáltatást jogosult igénybe venni és a szolgáltatás során készült fényképeket átvenni minden 18. (tizennyolcadik) életévét betöltött, tehát nagykorú, cselekvőképes személy, továbbá minden olyan 18. életévét be nem töltött kiskorú személy, aki a rendelkezik a jelen Szerződés megkötésére vonatkozó és ahhoz szükséges, jogszerűen megtett, törvényes képviselőjének (szülő, gyám) írásbeli hozzájárulásával (a továbbiakban: Megrendelő)

Név: ______________________________________________________________

Cím: ______________________________________________________________

Születési hely, idő:_________________________________________________

Anyja neve:________________________________________________________

Személyi igazolvány száma: ________________________________________

5. A Szolgáltatás tárgya

5.1 A szolgáltatás a Szolgáltató által nyújtott – a Weboldalon feltüntetett fotózási csomagok szerinti – fényképészeti, az ezzel kapcsolatos fotográfiai utómunkák elvégzésével együtt, szolgáltatások összessége és – a Weboldalon feltüntetett és Megrendelő által szabályszerűen megrendelt fotózási csomagok szerinti fényképek megvalósítása, szolgáltatása (a továbbiakban együtt: Fényképezés)

5.2 Megrendelő jelen ÁSZF elfogadásával kifejezetten kijelenti és elismeri, hogy Szolgáltató önkéntes és egyoldalú döntése alapján, saját alkotói szabadsága szerinti beállításban és – a Weboldalon feltüntetett fotózási csomagok szerinti – példányszámban jogosult és köteles a Fényképezést, mint szolgáltatást nyújtani.

5.3 Szolgáltató fenntartja a jogot a Fényképezés kezdési időpontjának és a helyszínének a megváltoztatására.

5.4 Annak érdekében, hogy a Szolgáltató által képviselt minőségi szintet a Szolgáltató nyújtani tudja, jelen ÁSZF elfogadásával a Megrendelő kifejezetten kijelenti és elfogadja, hogy Szolgáltató saját alkotói szabadsága szerinti önkéntes és egyoldalú döntése alapján a Fényképezés, mint szolgáltatás ideje alatt készült nyers fényképekből történő azon fényképek kiválasztása, amelyek a Szolgáltató által képviselt és egyoldalúan meghatározott minőségi szintet eléri és amelyeken Szolgáltató fotográfusi utómunkát végez, továbbá amelyeket – a megrendelt fotózási csomagban meghatározott mennyiségben – a Megrendelő által a fotózást követő 72 órán belül elérhetővé és kiválaszthatóvá tesz.

Szolgáltató saját alkotói szabadsága szerint és az általa képviselt minőségi szintnek megfelelően, a Megrendelő által kiválasztott fényképeket, a Kiválasztást (a kiválasztottak listájának visszaküldését) követő 3 (három) naptári héten belül elvégzi a Szolgáltató által egyoldalúan meghatározott, szükséges fotográfusi utómunkákat és amelyeket a Megrendelő által kiválasztott fotózási csomagban meghatározott keretben a Megrendelő által elérhetővé és kiválaszthatóvá tesz, amelynek tényéről a Szolgáltató elektronikus úton, a Megrendelő által a megrendelés során megadott e-mail címre küldött értesítéssel, értesíti Megrendelőt. Megrendelőnek a Fényképezés napjától számított 6 hónap áll rendelkezésére a kiválasztott fényképek listájának eljuttatására a Szolgáltató részére. A 6 hónap eltelte után Szolgáltató nem tárolja és nem köteles a 6. hónap eltelte után kiválasztott fényképek fényképészeti utómunkájának elvégzésére.

 

6. A fényképezés időpontja, teljesítési határidő

6.1. A Fényképezés időpontja a felek által a jelen Szerződés megkötését követően együttesen meghatározott naptári napon, azonban – a Szolgáltató saját alkotói szabadságán belül – a Szolgáltató által egyoldalúan meghatározott kezdési időponttól a Szolgáltató által egyoldalúan meghatározott befejezési időpontig tartó időintervallum.

6.2. A Szolgáltató fenntartja a jogot a Fényképezés időpontjának a megváltoztatására abban az esetben, ha az időjárás és/vagy a fényviszonyok a Fényképezés megtartását nem teszik lehetővé.

6.3. A szolgáltatás (Fényképezés) helyszíne a felek által a jelen Szerződés megkötését követően együttesen meghatározott helyszín.

 

7. A szolgáltatás ára (díj)

7.1. Általános adatkezelési irányelvek

7.1. Megrendelő köteles legkésőbb a Fényképezés napján készpénzben, vagy a fényképezés napjától számított 27 naptári napon belül a Szolgáltató CIB Bank Zrt.-nél vezetett, 10701348-72218600-51100007 számú bankszámlájára (a továbbiakban: Bankszámla) átutalással megfizetni azt a nettó összeget, mint a Fényképezésért járó díjat (a továbbiakban: Díj), amely a Weboldalon a terméknél, fotózási csomagnál feltüntetésre került.

 

8. Ajándékutalvány

8.1. Megrendelő a megrendelés során jogosult ajándékutalvány felhasználására, amely oly módon történik, hogy a megrendelés során jelzi az ,,ajándékutalvány felhasználása” opcióval szeretne fizetni. 

 

9. A szolgáltatás (fényképezés) megrendelése

9.1. A megrendelés elküldése: elektronikus úton, e-mailben történik, amellyel Megrendelő véglegesíti a szolgáltatás megrendelését, feltüntetve a fotózás helyszínét és időpontját. A megrendelés elküldése után e-mailben kapja meg a Megrendelő a megrendelt szolgáltatás (Fényképezés) adatait tartalmazó levelet.

 

10. Szállítás

10.1. A Fényképezés során a Weboldalon feltüntetett és a Megrendelő által szabályszerűen megrendelt fotózási csomag(ok) szerinti fényképek Megrendelő részére kizárólag elektronikus úton történnek.

 

11. Jognyilatkozatok

11.1. Megrendelő kifejezetten tudomásul veszi és nyugtázza, hogy a Szolgáltató kizárólag a közvetlenül általa nyújtott szolgáltatás teljesítéséért vállal felelősséget. Vis maior esetén Szolgáltató mentesül a szolgáltatás teljesítésének elmaradásáért és minden ezzel kapcsolatos kártérítési felelősségi igény alól.

11.2. Megrendelő minden, az általa a Fényképezés helyszínén és annak teljes időtartama alatt okozott kárért felelős.

11.3. Megrendelő a Fényképezésen saját felelősségére vesz részt, Szolgáltató a Fényképezésen bekövetkező – Szolgáltatónak fel nem róható – kárért felelősséget nem vállal.

11.4. Megrendelő által a Fényképezésen saját eszközei, felszerelése, ruházata használatából eredő hiányosságokért és minőségi hibákért, illetve az azokban a Fényképezés ideje alatt bekövetkező károkért Szolgáltató semmi nemű felelősséget nem vállal.

11.5. Annak érdekében, hogy a Szolgáltató a Fényképezés teljes ideje alatt a Szolgáltató által képviselt minőségi szintet tartsa, a Megrendelő köteles Szolgáltató szakmai utasításait követni, azzal, hogy Szolgáltató a Fényképezés ideje alatt bekövetkező természeti, időjárási jelenségekből, vis maior helyzetekből adódó, a minőséget befolyásoló behatásokért felelősséget nem vállal.

11.6. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a Fényképezést a Szolgáltató helyett, a Szolgáltató által kijelölt és megbízott, más Szolgáltató nyújtsa. A Szolgáltató jogosult alvállalkozókat, adatfeldolgozókat igénybe venni. Az igénybevett alvállalkozókért úgy felel, mintha a szolgáltatást maga nyújtotta volna. Abban az esetben, amennyiben a Szolgáltató előre nem látható okból kifolyólag nem tudja a Fényképezést megtartani és arra más szolgáltatót sem tud megbízni, úgy Szolgáltató köteles a Megrendelő által megfizetett Díjat a Megrendelő által a Díj megfizetéskor használt bankszámlaszámra 3 (három) banki munkanapon belül átutalással teljes egészében visszatéríteni, azzal, hogy Szolgáltató a Megrendelő által már megfizetett Díjon felül semmilyen más költséget nem köteles a Megrendelőnek megfizetni.

11.7. Megrendelő jelen ÁSZF elfogadásával kifejezetten kijelenti, hogy jóhiszemű legjobb tudomása szerint saját és a Fényképezésen modellként részt vevő kiskorú személy egészségi és fizikai állapota alapján a Fényképezésen való részvételre alkalmas, annak akadálya nincs. Megrendelő jelen ÁSZF elfogadásával kifejezetten kijelenti és szavatolja, hogy a Fényképezésen önkéntes és szabad akaratából vesz részt, illetve a Fényképezésen modellként részt vevő kiskorú személy esetében a kapcsolatos, a hatályos jogszabályok szerinti szükséges engedélyek, hozzájárulások birtokában van, így a kiskorú személynek a Fényképezésen modellként való részvételének törvényes akadálya nincs.

11.8. A Szolgáltató nem vállal semmilyen felelősséget a Fényképezés során a modell(ek) munkája, illetve munkaminősége vonatkozásában. Szolgáltató a modell(ek) a Fényképezés során okozott – Szolgáltatónak fel nem róható – károkért felelősséget nem vállal.

 

12. Szerzői jog

12.1. A Fényképezés során a Szolgáltató által készített fényképek a Szolgáltató szellemi tulajdonát képezik. Azokat a Megrendelő kizárólag Szervező előzetes írásbeli hozzájárulásával használhatják fel (terjesztés, nyilvános előadás, nyilvános közvetítés, átdolgozás, kiállítás, publikáció, prezentáció, oktatás, értékesítés, többszörözés, stb.) üzleti céllal. Szolgáltató, mint cég, mint jogi személy, fenntartja magának a jogot, hogy a Fényképezésen készült felvételek (fényképek) felhasználása felett részleges jogot gyakoroljon: a Szolgáltató kérheti, de akár le is tilthatja a saját kreditjeinek megjelölését a készült fényképek felhasználásakor, így Megrendelő köteles lehet kreditet adni a Szolgáltatónak, azaz a Megrendelő ekkor köteles megjelölni a Szolgáltatót a fénykép felhasználásainál a publikációja során. A Fényképezés során készült fényképek közösségi médiában történő felhasználása esetén a Megrendelő köteles minden esetben a fényképeken jól látható helyen és módon feltüntetni az ,,@csokasieditphotography” feliratot. Jogtalan és jelen ÁSZF ponttal ellentétes, abba ütköző felhasználás esetén felhasználásonként a Szolgáltató 200.000,- Ft, azaz Kettőszázezer forint használati díjra jogosult, amelyet jelen ÁSZF elfogadásával Megrendelő kifejezetten elismer, nyugtáz és vállal megfizetni.

 

13. A digitális adattartalom működése, az alkalmazandó műszaki védelmi intézkedés, a digitális adattartalom hardverrel és szoftverrel való együttműködési képessége

13.1 Szolgáltató a www.csokasiedit.hu (Weboldal) 99,9 %-os rendelkezésre állását garantálja éves szinten. A rendelkezésre állás mérése szempontjából nem tekinthető kiesésnek a legfeljebb 1 (egy) munkanap időtartamú tervezett karbantartás, feltéve, hogy annak időpontjáról és várható időtartamáról Szolgáltató előre értesítette Megrendelőt a weboldalon.

13.2 A Weboldal mindenfajta böngésző szoftverrel és operációs rendszerrel együttműködik. A Weboldal kommunikációja HTTP protokollon keresztül történik. A Weboldalon keresztül történő kommunikáció nem titkosított.

13.3 A szolgáltatás Google Drive szervereken történik.

 

14. Egyéb kikötések

14.1. A jelen ÁSZF rendelkezéseit a Szolgáltató a vonatkozó jogszabályok keretei között jogosult – egyoldalúan – megváltoztatni. Az ÁSZF esetleges módosítása a Weboldalon történő megjelenéstől érvényes. Az esetleges változtatások a már addig létrejött szerződéseket (visszaigazolt megrendeléseket) nem érintik.

14.2. A jelen ÁSZF magyar nyelven készült, értelmezésében a magyar jog szabályai az irányadók.

14.3. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a magyar jog, így különösen, de nem kizárólagosan a Ptk., az Elkertv. és a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet hatályos és vonatkozó rendelkezései megfelelően irányadóak.

Budapest, 2022. április. 22.

 

                                  Bartháné Csókási Edit                                                                                           ______________________________

                                         Szolgáltató                                                                                                                          Megrendelő